2019. július 19., péntek |

Jogi és Városüzemeltetési Osztály

Jogi és Városüzemeltetési Osztály

Dr. Szathmári Anita osztályvezető bemutatkozása: 

 

2002-ben szereztem diplomát a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakának nappali tagozatán. 2002. szeptember 16-a óta dolgozom ez idáig első munkahelyemként a Város Polgármesteri Hivatalában. A kötelező három év gyakorlatot a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban töltöttem a Jogi és Szervezési Osztályon, amely gyakorlatot követően közigazgatási és jogi szakvizsgát tettem. 2012 márciusától aljegyzői kinevezésemig a Városfejlesztési és Műszaki Osztály Városüzemeltetési csoportjának vezetését láttam el.

Aljegyzői feladataim teljesítése mellett a Jogi és Szervezési Osztály, 2015. július 1-jétől a Jogi és Igazgatási Osztály vezetőjeként, 2017. január 1-jétől a Jogi és Városüzemeltetési Osztály vezetőjeként 23 munkatársammal látom el a képviselő-testület, a központi iktató, az ügyfél-tájékoztató, a hivatal gondnoki teendőit, valamint a városüzemeltetési feladatokat.

 

Jogi és Városüzemeltetési Osztály feladatai:

 

Az önkormányzat és szervei működésével kapcsolatos feladatok:

• Az önkormányzat képviselő-testületi és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülések előkészítésével, jegyzőkönyveinek vezetésével kapcsolatos teendők ellátása.

• A testületi ülések határozatai és rendeletei, a nemzetiségi önkormányzat jegyzőkönyvei és döntései nyilvántartásának vezetése, és figyelemmel kísérése a határidők betartásának és a határozatok végrehajtásának, és szükség szerint jelzés a testületnek a beszámolási kötelezettség elmulasztásáról.

• Lejárt határidejű határozatok nyilvántartása, jelentések készítése.

• A képviselő-testületi ülések döntéseinek kihirdetése, közzététele.

• Az országgyűlési képviselők, a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat választásával kapcsolatos teendőket ellátja. Közreműködik az országos és helyi népszavazás előkészítésében. Részt vesz a választások lebonyolításában.

• Előkészíti a közalapítványok alapító okiratait és azok módosításait.

• Koordinálja a közérdekű adatok megismerésével, közzétételi kötelezettséggel járó feladatokat.

• Az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó szervvel folyamatosan kapcsolatot tart az erre kialakított rendszeren.

• A naponta beérkező postai küldeményeket átveszi, rendezi, szétosztja.

• Ellátja az iktatással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a regiszterezés naprakész állapotáról. Nyilvántartja a bélyegzők vezetését. Ellátja az irattárazási és selejtezési feladatokat. Kapcsolatot tart a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltárával.

• Biztosítja a tisztségviselők és a Polgármesteri Hivatal osztályai működésének adminisztratív és technikai követelményeit.

• A Képviselő-testület és bizottságai, a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a jegyző, és az osztályvezetők részére jogi véleményt nyilvánít. Közreműködik a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző és az aljegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek operatív ellátásában.

- A megjelenő jogszabályokat figyelemmel kíséri, és felkérésre közreműködik a jogszabály-értelmezésben. Ellátja az önkormányzat és polgármesteri hivatal által kötött szerződések jogi kontrollját.

• Az ügyfél tájékoztató keretében ellátja az ügyfélfogadásból ráháruló feladatokat intézi, és részben továbbítja az ügyeket.

• Ellátja a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, üléseivel kapcsolatos teendőket.

• Ellátja a Polgármesteri Hivatal gondnoki feladatait, biztosítja a Hivatal leltározási feladatainak ellátásához a leltárfelelős személyét.

• A Polgármesteri Hivatal gépjárműveire vonatkozóan ellátja a gépjárművezetői feladatokat, gondoskodik a gépjárművek megfelelő karbantartásáról.

• Jegyző hatáskörébe tartozóan végzi a talált dolgok átvételével, kezelésével, valamint a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

• Ellátja a jegyző polgári védelemmel kapcsolatos feladat és hatásköreit.

• Közreműködik a polgármester honvédelmi igazgatási feladatának végzésében.

• Ellátja a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendőket.

• Kártérítési, kártalanítási igényekkel kapcsolatos ügyek szakmai kontrolljában közreműködés.

• Az osztály feladatkörébe tartozó szerződések elkészítése, aláírásra történő előkészítése.

• Lakossági fórumok megszervezésében való közreműködés az osztály feladatkörét érintően. 

• Részt vesz komplex felügyeleti vizsgálatokban és eseti célvizsgálatokban. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

• Az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató szervezetek munkájának folyamatos ellenőrzése.

• Ellátja a közlekedéssel, energiaszolgáltatással, környezetvédelemmel és növényvédelemmel összefüggő hatósági és egyéb feladatokat.

• Gondoskodik az utak, járdák karbantartásáról, felújításáról (korszerűsítéséről), a közüzemi hibaelhárítások utáni helyreállításról.

• Végezteti a közterületek tisztántartását. Ellenőrzi a szemétszállítást. Elősegíti a lakosság kommunális fejlesztési igényeinek megvalósítását.

• Koordinálja a közfoglalkoztatást.

• Részt vesz a környezet– és természetvédelmi feladatok ellátásában, védelem alatt álló helyi értékek megóvásában, kapcsolatot tartva a környezetvédelmi szervezetekkel.

• Ellátja a zöldterületek, dűlőutak, fasorok rendezését, mezőőri járulék kivetését.

• Végzi az állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat.

• Ellátja a Gyepmesteri telep működésének felügyeletét.

• Ellátja a mezőgazdasággal kapcsolatos adatbázisok létrehozását, kezelését.

• Ellátja a közterület rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos teendőket (használatba adás, hasznosítás, szerződéskötés)

• Ellátja a „közterület-felügyeletről” szóló 1999. évi LXIII. törvényben, a 43/1999.(XI.26.) BM rendeletben és a 10/2000. (II.23.) BM rendeletben előírtakat.

Elérhetőségek

Jogi és Városüzemeltetési Osztály

7

563-207

Dr. Pankotai Tünde

jogi ügyintéző

Bődi Barbara

adminisztrátor, ügykezelő

8

563-208

Elek Sándor András

városüzemeltetési ügyintéző

Nagy Sándor Gergő

közlekedési, városüzemeltetési ügyintéző

9

563-209

Molnár Imre

Városüzemeltetési csoport

csoportvezető

 

10

563-210

Egri Dóra

városüzemeltetési ügyintéző

Dr. Molnár Szabolcs

jogi ügyintéző

11

563-211

Szabó Valéria

városüzemeltetési ügyintéző

Szabó Nóra

környezetvédelmi, városüzemeltetési  ügyintéző

12

563-212

Molnár Imre

közterületfelügyelő

Matuz György

közterületfelügyelő

14

563-214

Biró Szilvia

gondnok

15

563-200

Telefonközpont

20

563-220

Kálmán Attiláné

Iktató

adminisztrátor, ügykezelő

Földesi Adrienn

Iktató

adminisztrátor, ügykezelő

21

563-221

Csókáné Bársony Ibolya

Iktató

adminisztrátor, ügykezelő

56

563-256

Borsi Éva

Jegyzői titkárság

adminisztrátor, ügykezelő

Szabóné Zavaczki Csilla

Alpolgármesteri titkárság

adminisztrátor, ügykezelő

59

563-259

Dezsőné Horváth Éva

Polgármesteri titkárság

adminisztrátor, ügykezelő

Nagy Imre

gépkocsivezető

64

563-264

Dóka Tiborné

Alpolgármesteri titkárság

adminisztrátor, ügykezelő

műhely

563-269

 

 

Kapcsolódó dokumentumok

E-ügyintézés

Küldje elektronikusan (IDE kattintva)

Intézze ügyeit, hivatalos levelezéseit gyorsan, kényelmesen!

Legfrissebb hírek

Emlékpad avatás

Július 18. 15:14

DESZ KEXX Fesztivál

Július 18. 13:08

Galériáinkból

Debrecen Helyörségi Zenekar jótékonysági hangversenye

Programajánló

2019. AUGUSZTUS 1-3. DESZ-KEXX FESZTIVÁL

Hajdúböszörmény - Strandfürdő mellett (Nagy András utca és Arad utca)

Augusztus 1. 09:00 - Augusztus 3. 23:00

VIII. Hajdúsági Expo és Traktorhúzó Magyar Kupa Hajdúböszörményben

Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 3.) területén

Augusztus 9. 09:00 - Augusztus 11. 20:00

Látnivalók

Káplár Miklós Emlékház

Hajdúböszörmény, Hortobágy u. 10.

Bocskai István szobor

Hajdúböszörmény - Főtér