2021. december 8., szerda |

Jogi és Szervezési Osztály

Dr. Szathmári Anita osztályvezető bemutatkozása: 

2002-ben szereztem diplomát a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakának nappali tagozatán. 2002. szeptember 16-a óta dolgozom ez idáig első munkahelyemként a Város Polgármesteri Hivatalában. A kötelező három év gyakorlatot a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban töltöttem a Jogi és Szervezési Osztályon, amely gyakorlatot követően közigazgatási és jogi szakvizsgát tettem. 2012 márciusától aljegyzői kinevezésemig a Városfejlesztési és Műszaki Osztály Városüzemeltetési csoportjának vezetését láttam el.

Aljegyzői feladataim teljesítése mellett a Jogi és Szervezési Osztály, 2015. július 1-jétől a Jogi és Igazgatási Osztály vezetőjeként, 2017. január 1-jétől a Jogi és Városüzemeltetési Osztály vezetőjeként, 2020. február 01-jén az újonnan létrehozott Jogi és Szervezési Osztály vezetőjeként látom el képviselő-testület, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzati alapítású alapítványok működésével kapcsolatos feladatokat, talált dolgok átvételével, kezelésével, a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat, a központi iktató, az ügyfél-tájékoztató, a hivatal gondnoki teendőit.

 

 

Jogi és Szervezési Osztály feladatai:

 

       Az önkormányzat és szervei működésével kapcsolatos feladatok:

 • Az önkormányzat képviselő-testületi és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülések előkészítésével, jegyzőkönyveinek vezetésével kapcsolatos teendők ellátása.
 • A testületi ülések határozatai és rendeletei, a nemzetiségi önkormányzat jegyzőkönyvei és döntései nyilvántartásának vezetése, és figyelemmel kísérése a határidők betartásának és a határozatok végrehajtásának, és szükség szerint jelzés a testületnek a beszámolási kötelezettség elmulasztásáról.
 • Lejárt határidejű határozatok nyilvántartása, jelentések készítése.
 • A képviselő-testületi ülések döntéseinek kihirdetése, közzététele.
 • Az országgyűlési képviselők, a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat választásával kapcsolatos teendőketellátja. Közreműködik az országos és helyi népszavazás előkészítésében. Részt vesz a választások lebonyolításában.
 • Előkészíti a közalapítványok alapító okiratait és azok módosításait.
 • Koordinálja a közérdekű adatok megismerésével, közzétételi kötelezettséggel járó feladatokat.
 • Az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó szervvel folyamatosan kapcsolatot tart az erre kialakított rendszeren.
 • A naponta beérkező postai küldeményeket beszállítja, átveszi, rendezi, szétosztja. Elvégzi a kimenő postázási feladatokat.
 • Ellátja az iktatással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a regiszterezés naprakész állapotáról. Nyilvántartja a bélyegzők vezetését. Ellátja az irattárazási és selejtezési feladatokat. Kapcsolatot tart a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltárával.
 • Biztosítja a tisztségviselők és a Polgármesteri Hivatal osztályai működésének adminisztratív és technikai követelményeit.
 • A Képviselő-testület és bizottságai, a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a jegyző, és az osztályvezetők részére jogi véleményt nyilvánít. Közreműködik a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző és az aljegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek operatív ellátásában.

-       A megjelenő jogszabályokat figyelemmel kíséri, és felkérésre közreműködik a jogszabály-értelmezésben. Ellátja az önkormányzat és polgármesteri hivatal által kötött szerződések jogi kontrollját.

 • Az ügyfél tájékoztató keretében ellátja az ügyfélfogadásból ráháruló feladatokat intézi, és részben továbbítja az ügyeket.
 • Ellátja a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, üléseivel kapcsolatos teendőket.
 • Ellátja a Polgármesteri Hivatal gondnoki feladatait, biztosítja a Hivatal leltározási feladatainak ellátásához a leltárfelelős személyét.
 • A Polgármesteri Hivatal gépjárműveire vonatkozóan ellátja a gépjárművezetői feladatokat, gondoskodik a gépjárművek megfelelő karbantartásáról.
 • Jegyző hatáskörébe tartozóan végzi a talált dolgok átvételével, kezelésével, valamint a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.
 • Kártérítési, kártalanítási igényekkel kapcsolatos ügyek szakmai kontrolljában közreműködés.
 • Részt vesz komplex felügyeleti vizsgálatokban és eseti célvizsgálatokban.
 •   A Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozó szerződések elkészítése, aláírásra történő előkészítése.
 •   Lakossági fórumok megszervezésében való közreműködés.
 •   Ellátja az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal által kötött szerződések jogi kontrollját.
 • Az ügyfél tájékoztató keretében telefonos és személyes tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek.
 • Ellátja az Oktatási és Művelődési Bizottság és a Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság üléseivel kapcsolatos adminisztratív teendőket.
 • Előkészíti és kezeli az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek vezetőinek megbízását, kinevezését, illetve ellátja a közalkalmazotti jogviszonyukkal kapcsolatos humánpolitikai feladatokat.
  • Kapcsolattartás a belső ellenőrrel.
  • Számlázási feladatok során a számlák szakmai tartalmának Gazdálkodási Osztály részére megadása.
  • Az osztály által végzett beruházások során az üzembe helyezési okmányok elkészítése és továbbítása a Gazdálkodási Osztály részére.

Elérhetőségek

Jogi és Szervezési Osztály

22

563-222

Dr. Molnár Szabolcs

jogi ügyintéző

Dr. Szabó Melinda

jogi ügyintéző

Kövér Ildikó

adminisztrátor, ügykezelő

21

563-221

Faragóné Veres Annamária

Iktató

adminisztrátor, ügykezelő

20

563-220

Kálmán Attiláné

Iktató

adminisztrátor, ügykezelő

Földesi Adrienn

Iktató

adminisztrátor, ügykezelő

14

563-214

Biró Szilvia gondnok

15

563-200

Telefonközpont

64

563-264

Alpolgármesteri titkárság

Dóka Tiborné

adminisztrátor, ügykezelő

56

563-256

Jegyzői titkárság

Szabó-Dombi Nikoletta

adminisztrátor, ügykezelő

Alpolgármesteri titkárság

Szabóné Zavaczki Csilla

adminisztrátor, ügykezelő

59

563-259

Polgármesteri titkárság

Dezsőné Horváth Éva

adminisztrátor, ügykezelő

műhely

563-269

Nagy Imre

gépkocsivezető

 

Kapcsolódó dokumentumok

E-ügyintézés

Küldje elektronikusan (IDE kattintva)

Intézze ügyeit, hivatalos levelezéseit gyorsan, kényelmesen!

Legfrissebb hírek

Takács László festőművész alkotásai díszítik a Városháza lépcsőfordulóját

December 7. 09:33

Mécsesekkel az együttérzés napján

December 7. 08:46

Galériáinkból

Traktorkarnevál

Programajánló

BOGGIE adventi élő koncert december 12-én

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház színházterme

December 12. 17:00 - December 12. 19:00

4. Adventi gyertyagyújtás

Bocskai tér

December 19. 16:00 - December 19. 17:00

Látnivalók

Trianoni emléktábla

Bocska István tér - Hajdúságu Múzeum térre néző fala

Káplár Miklós Emlékház

Hajdúböszörmény, Hortobágy u. 10.