2021. április 18., vasárnap |

Hatósági Osztály

Osztályvezető: Dr. Kovács Erzsébet

 

Osztályvezető bemutatkozása:

Egyetemi tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szak nappali tagozatán végeztem, ahol 2004-ben vehettem át diplomámat. 2007-ben Európa jogi szakjogász diplomát szereztem a Debreceni Egyetemen. A kötelező három év gyakorlatot követően jogi szakvizsgát tettem. 2004 óta folyamatosan a közigazgatásban dolgozom. A Hajdúböszörmény Polgármesteri Hivatalban kezdetben hatósági illetve jogi ügyintéző voltam, később a szociális és igazgatási csoport vezetője, majd a Hatósági Osztály vezetője lettem.

 

 

Hatósági Osztály feladatai:

 

Szociális és igazgatási feladatok:

 • Gyakorolja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírt feladatokat, érvényesítve a helyi önkormányzati rendeletek ezzel kapcsolatos előírásait.
 • Segíti a szociális - és gyermekek napközbeni ellátásban résztvevő önkormányzati intézmények működését, és kapcsolatot tart a szociális és óvodai ellátásban résztvevő állami, önkormányzati és nem állami fenntartású intézményekkel, szervezetekkel.
 • Ellátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos ügyintézési feladatokat.
 • Ellátja a Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az Oktatási és Művelődési Bizottság, az Esélyteremtő Munkacsoport üléseivel kapcsolatos adminisztratív teendőket.
 • Ellátja a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásával kapcsolatos koordinációt, segíti a munkacsoport munkáját.
 • Környezettanulmányt készít a társhatóságok megkeresése alapján.
  • Gondoskodik a védendő fogyasztói igazolások kiadásáról.
  • Kapcsolatot tart a közüzemi szolgáltatókkal, a társasházak közös képviselőivel.
  • Ellátja a helyi Szociálpolitikai Kerekasztal működtetésével kapcsolatos feladatokat.
  • Közreműködik a hazai és Európai Uniós támogatások elnyerésére – a szociális, a gyermekjóléti, gyermekvédelem, köznevelés és foglalkoztatás területén – kiírt pályázatok figyelemmel kísérésében, a pályázat kidolgozásában, az elnyert pályázat végrehajtásában. 
  • Ellátja az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket. Szervezi az állampolgársági eskütétellel kapcsolatos ünnepeket.
  • Gondoskodik a választási névjegyzék összeállításáról, folyamatos vezetéséről, hatósági bizonyítványt állít ki „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény alapján. Ellátja a termőföldekre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos kifüggesztési feladatokat.
 • Ellátja a címnyilvántartással kapcsolatos feladatokat.
  • Eljár birtokvédelmi ügyekben, határozatot hozhat a hasznok, károk, költségek kérdésében. Ellátja a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat, vagyonleltárt készít gyámsági, gondnoksági ügyekben.
  • Telepengedélyt ad a telepengedélyek alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység céljára. Engedélyezi az üzleti célú szálláshely szolgáltatókat. Végzi az üzletek működésével, zenés táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.
  • Nyilvántartásba veszi a bevásárlóközpontok és vásárpiac fenntartóját, a szálláshely szolgáltatókat, a szeszesital alkalmi árusítókat.
  • Ellátja a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatással kapcsolatos feladatok.
  • Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az I. fokú hatósági feladatok ellátása.
  • Az Önkormányzat által fenntartott nevelési intézmények alapításában, átszervezésében, megszüntetésében, fenntartásában közreműködik. Közreműködik az óvodai ellátás biztosításában.
  • Nyilvántartja az óvodaköteles gyermekeket.
  • Az óvodák és a közgyűjteményi intézmények szervezeti és működési szabályzatainak, házirendjének jóváhagyását előkészíti.
  • A normatív állami hozzájárulások igénylésének összeállításához és elszámolásához biztosítja az intézményi adatszolgáltatást.
  • Közreműködik a Hajdúsági Múzeum, valamint a Kertész László Városi Könyvtár fenntartói feladatainak ellátásában.
  • Előkészíti és figyelemmel kíséri a közművelődési megállapodások kötését, a közművelődési és sport célú gazdasági társaságokkal kötött feladat ellátási megállapodások teljesítését.
  • A hivatásos és amatőr alkotóművészekkel, a város irodalmi és művészeti alkotóhelyeivel, művészeti szakszövetségeivel, egyesületeivel, valamint művészeti profilú oktatási intézményeivel folyamatos kapcsolatot tart és segíti alkotómunkájuk feltételeink támogatását. Ellátja a művészeti, oktatási és sport díjakkal, díjfelajánlásokkal kapcsolatos ügyintézést.
  • Elősegíti az Önkormányzat által meghatározott ifjúsági és sportpolitikai célkitűzések érvényesülését, előkészíti az ezzel kapcsolatos támogatásokat és ellenőrzi azok felhasználását.
  • Rendszeres kapcsolatot tartva együttműködik a város ifjúsági és sport tevékenységével foglalkozó egyesületekkel, civil szerveződésekkel, azok tevékenységének ellátásához technikai segítséget nyújt.
  • Közreműködik és segíti a Bűnmegelőzési Tanács, valamint az Értéktár Bizottság munkáját.
  • Ellátja az országos, megyei és a városi kitüntetések és Hajdúböszörmény város díszpolgára cím adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat.

 

Elérhetőségek

Hatósági Osztály

 

24

563-224

Dr. Kovács Erzsébet

Hatósági Osztály

osztályvezető

25

563-225

Péterné Varga Éva

adminisztrátor, ügykezelő

26

563-226

Szolnoki Lászlóné

anyakönyvvezető

27

563-227

Fábián Mária Magdolna

szociális ügyintéző

Kerékgyártó Sándorné

szociális ügyintéző

28

563-228

Rákos Nóra

hatósági ügyintéző

29

563-229

Faragóné Veres Annamária

hagyatéki/hatósági ügyintéző

30

563-230

Molnár-Horváth Andrea

igazgatási ügyintéző

Móricz Anikó

kereskedelmi- és iparigazgatási ügyintéző

59

563-259

Ignáth Szilvia

szociális ügyintéző, sajtóreferens

 

A HATÓSÁGI OSZTÁLY ÁLTAL HASZNÁLT NYÍLVÁNTARTÁSOK, ADATBÁZISOK

Kapcsolódó dokumentumok

Legfrissebb hírek

Tisztelt Szülők!

Április 16. 10:02

A SZAKKÖR – Tudásunkkal kézenfogva

Április 16. 09:12

Galériáinkból

Fölszálott a páva területi válogató

Programajánló

A Föld Napja Program

Hajdúböszörmény

Április 22. 07:00 - Április 22. 16:00

Látnivalók

I. világháborús emlékmű - Hősök szobra

Kálvin tér

Trianoni emléktábla

Bocska István tér - Hajdúságu Múzeum térre néző fala