Hirdetmény - Bírósági ülnökök 2019. évi választásáról

2019. március 20. 14:54 Hivatalos

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök - is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2015. évben került sor, az akkor megválasztott ülnökök megbízatása ez évben, az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Hirdetmény - Bírósági ülnökök 2019. évi választásáról

A Magyar Köztársaság Elnöke 95/2019. (III.5.) KE határozatában a bírósági ülnökök választását
2019. március 7. és 2019. április 30. napja közé eső időtartamban tűzte ki.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúböszörményi Járásbírósághoz választ ülnököket, az Országos Bírósági Hivatal elnökének 20.SZ/2019.(II.21.) OBHE határozatában megállapított létszámban. A Hajdúböszörményi Járásbíróságra 4 fő fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnök választható.

Bírósági ülnök jelölt lehet:
A Bjt. 212.§ (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680.§ (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint kizárólag pedagógus, pszichológus és a gyermekvédelmi ellátórendszerben meghatározott, felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban ilyen munkakörben dolgozó személy vehet részt.
Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.

A Bjt. 213. § (2) bekezdése szerint a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, a nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint a Be. 680.§ (5) bek.c) pontja szerinti, a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Felkérem a fent leírt feltételeknek megfelelő egyesületeket, alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményeket, a gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztató szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, hogy jelöljenek bírósági ülnöknek választható személyeket, akik az ismertetett feltételeknek megfelelnek!
Jelöléshez szükséges dokumentumok:
-    jelölő által kitöltött és aláírt „Bírósági ülnökké jelölés fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra” elnevezésű nyomtatvány,
-    a jelöltnek az írásbeli nyilatkozata a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról,
-    a jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal (erkölcsi bizonyítvány) kell igazolnia büntetlen előéletét, illetve a közügyektől való eltiltás nemlegességét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A jelöléshez szükséges nyomtatvány és nyilatkozat átvehető a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) 7. irodájában, illetve letölthető Hajdúböszörmény város honlapjáról (www.hajduboszormeny.hu). Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó bővebb tájékoztatás ugyanitt megismerhető.
Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben az 52/563-207-es telefonon kaphatnak részletes tájékoztatást.

A jelöléseket tartalmazó „Bírósági ülnökké jelölés fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra”, „Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról” nyomtatványokat, valamint a jelölt „Hatósági erkölcsi bizonyítványát” és a szükséges mellékleteket a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) 7. irodájában lehet leadni vagy postai úton megküldeni – legkésőbb 2019. április 10. napján (szerda) 16.00 óráig.


Hajdúböszörmény, 2019. március 14.


Kiss Attila
polgármester

A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei

Az ülnökökre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) tartalmazza.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. (Bjt. 212. § (1) bek.)

Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak.

Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.

Az ülnökök a megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet sem folytathatnak (Bjt. 212. § (3) bek.) Az országgyűlési képviselői megbízatás, az önkormányzati képviselő-testületi tagság politikai tevékenységnek tekintendő. Nem politikai tevékenység a munkavállalói - szakmai, érdekvédelmi - szervezetben való részvétel.

Az ülnököt az igazságszolgáltatásban való részvételével összefüggő cselekménye tekintetében mentelmi jog illeti meg. A mentesség terjedelmére és az ülnök mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó szabályokat a Bjt. 2. § (4) és (5) bekezdése tartalmazza.

A megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie.

Az ülnököt a bíróság elnöke hívja be és osztja be az ítélkező tanácsba. E tisztsége gyakorlásának idejére az ülnököt a Bjt. 221. § rendelkezései szerint távolléti díj, illetőleg tiszteletdíj illeti meg, amelyet a bíróságok költségvetésükből térítenek meg.

A Bjt. 221. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél és a Magyar Honvédségnél szolgálati viszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló más jogviszonyban (szövetkezetnél munkaviszony jellegű jogviszonyban stb.) álló ülnököt ülnöki működésének időtartamára a távolléti díja illeti meg.

A (3) bekezdés alapján az (1) bekezdésben meghatározott jogviszonyokban nem álló, vagy az ülnöki működése idejére munkabérben (díjazásban) nem részesülő ülnököt tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértéke az ülnök működésének minden napjára a bírói illetményalap (453.330 Ft) egy munkanapra eső összegének a 25 százaléka.

Az (5) bekezdés szerint az ülnök a hivatalos kiküldetésével járó költségeket a bírákra irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával számolhatja el.

Joga az ülnöknek, hogy a behívásáról legalább egy hónappal korábban értesüljön, illetve, hogy kérésére, fontos okból a bíróság elnöke elhalaszthassa a működése megkezdésének időpontját.

Az ítélkező tanácshoz beosztott ülnök joga, hogy a tárgyalandó ügyek tény- és joganyagát megismerhesse, arról őt az ítélkező tanács elnöke tájékoztassa.

Az ítélet meghozatalát megelőző zárt tanácskozással kapcsolatos tanácskozási titok megőrzése az ülnök számára is kötelező. Ez vonatkozik a szolgálati, illetve az államtitokra is.

Az ülnök megbízatása megszűnik (Bjt. 220. § (1) bek.)

a) az ülnök halálával,

b) a megbízatásának lejártával,

c) ha a 212. § (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike már nem áll fenn,

d) a 70. év betöltésével,

e) lemondással (képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával),

f) ha a 219. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az ülnököt megválasztó képviselő-testület az ülnököt visszahívja.

Legfrissebb hírek

Projektkoordinátori ülés

Március 28. 10:19

Vezetői ülés március 27.

Március 28. 10:17

Galériáinkból

VI. Hajdúsági Expo

Programajánló

Böszörményi csergetés 2023.

Április 15. 10:00 - Április 15. 14:00

Böszörményi Könyvtári Napok

Március 31. 14:00 - Április 6. 17:00

Látnivalók

II. világháborús emlékmű

Honvéd utca

Népi Hajdúház

Hunyadi János körút 2/A.