Tájékoztató Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 2023/2024. nevelési évre történő jelentkezésről és beiratkozásról

Január 24. 08:14 Közérdekű

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, aki 2020. szeptember 01. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Tájékoztató Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban  a 2023/2024. nevelési évre történő jelentkezésről és beiratkozásról

A szülő 2023. április 15. napjáig kérheti gyermeke felmentését az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A felmentésta Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) adhatja meg annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.

 

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás

 

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.hajduboszormeny.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot 2023. március 10-ig abban az intézményben kell leadni vagy megküldeni (postai úton vagy email-ben), ahová a szülő gyermeke felvételét kéri.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a www.hajduboszormeny.hu oldalról letölthető. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy, ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2023. március 17-ig, mely döntésről értesíti a szülőt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).

 

A beiratkozás időpontjáról a fenntartó hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint a helyben szokásos módon.

Beiratkozáskor abban az óvodában kell a szülőnek megjelennie, ahová felvételt nyert a gyermeke.

 

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Hajdúböszörmény Város Jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 1 példányban írásban benyújtani.

 

Az óvodába jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az óvodavezetőknél illetve a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán Dr. Kovács Erzsébet osztályvezetőnél. (Polgármesteri Hivatal, fsz. 24. iroda, tel: 52/563-224, email: Kovacs.Erzsebet@hajduboszormeny.hu)

 

Hajdúböszörmény, 2023. január 23.

 

 

Koláné Dr. Markó Judit

              jegyző

 

Legfrissebb hírek

Lakossági felhívás!

Február 6. 15:38

Folyamatosan frissítik a képzéseket

Február 6. 08:44

Galériáinkból

KEXX Fesztivál

Programajánló

Ismét színházi előadás a Sillye Gábor Művelődési Központban

Február 20. 19:00 - Február 20. 21:00

Hajdúböszörményi Könyvklub február

Február 25. 10:00 - Február 25. 12:00

Látnivalók

I. világháborús emlékmű - Hősök szobra

Kálvin tér

Görög katolikus templom

Hajdúböszörmény