Szociális Szolgáltatási Központ

4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 42.

Elérhetőségek

+ 36 52 371-066, +36 52 228-115, Készenléti ügyelet: +36-20/2714-096
szszk.hb@gmail.com
www.hb-szszk.hu
Vezető: Töviskes Mária Magdolna

Nyitvatartás

Az intézmény ügyfélfogadási rendje:
Hétfő - Kedd:8 - 12
Szerda:8 - 16
Csütörtök:8 - 18
Péntek:8 - 12
 
Jogi tanácsadás:
Csütörtök: 16 - 18

Készenléti ügyelet:
A telefonos ügyelet a Központ nyitvatartási idején túl, 16-órától reggel 8-ig, valamint hétvégén és ünnepnapokon hívható.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások feladatainak ellátását a Szociális Szolgáltatási Központ által biztosítja városunkban. 

A Szociális Szolgáltatási Központ 1970 óta nyújtja szolgáltatásait településünkön. 1996. szeptember 1-jétől a Családsegítő Központ és a Szociális Gondozási Központ integrációjára, szakmai összevonására került sor és új elnevezést kapott az intézmény Családsegítő és Gondozási Központ néven. 2005. április 1-jétől az intézmény új elnevezése Szociális Szolgáltatási Központ lett.

Mára a gyermekjóléti feladatok és szolgáltatások szervezeti egységét is magában foglaló, dinamikusan fejlődő intézményrendszer szolgálja a lakosok ellátását. Az integrált intézmény szervezeti egységei szorosan együttműködnek, naprakész és pontos információkkal rendelkeznek. A szolgáltatásaink folyamatos bővítettük a lakosság igényeihez, a társadalmi változásokhoz és törvényi rendelkezésekhez igazodva.

Az integrált intézmény 2015. januártól Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 42. szám alatti székhelyén nyújtja az alábbi szolgáltatásait: 

 • Család- és Gyermekjóléti Központ
 • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Házi segítségnyújtás
 • Étkeztetés
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 • Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása 
 • Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása
 • Tanyagondnoki Szolgálat
 • Gyermekek átmeneti gondozása – helyettes szülő  

Az Idősek és Demens Személyek Nappali Ellátása a Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 24. szám alatti telephelyünkön biztosított.

 

Az intézmény ügyfélfogadási rendje:

Hétfő - Kedd: 8.00 – 12.00

Szerda: 8.00 – 16.00

Csütörtök: 8.00 – 18.00

Péntek: 8.00 – 12.00

 

Jogi tanácsadás:

Csütörtök: 16.00 - 18.00

 

Készenléti ügyelet:

A telefonos ügyelet a Központ nyitvatartási idején túl, 16.00-órától reggel 8.00-ig, valamint hétvégén és ünnepnapokon hívható.

 

Elérhetőségeink:

Szociális Szolgáltatási Központ

Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 42.

E-mail: szszk.hb@gmail.com

Honlap: www.hb-szszk.hu

Telefon: +36 52 371-066

+ 36 52 228-115

+ 36 52 228-749

Telephely: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 24.

Telefon: + 36 52 227-760

Készenléti ügyelet: +36-20/2714-096

Intézményvezető: Töviskes Mária Magdolna

 

Család- és Gyermekjóléti Központ 

 

2016. január 1-jétől a Családsegítő Központ (alapítás ideje: 1989. november 1.) és a Gyermekjólét Szolgálat (alapítás ideje: 1997. november 1.) összevonására került sor. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi feladatok koordinálását járási szinten nyújtja, Hajdúböszörmény és Hajdúdorog településeken.

A Család- és Gyermekjóléti Központ a család- és gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl

1. a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt:

 • utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,
 • kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
 • ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát,
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
 • jogi tájékoztatásnyújtást,
 • pszichológiai tanácsadást,
 • családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát,
 • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

 

2. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el:

 • kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • utógondozást végez a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,

 

Szakmai vezető: Keresztény Rita

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást nyújt, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:

1. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 • a szabadidős programok szervezése,a hivatalos ügyek intézésének segítése.

 

2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

 

3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése

 • a gyermekkel és családjával végzett családgondozással elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 • kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét

 

A családsegítés feladatai:

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. 

A családsegítés keretében biztosítjuk

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
 • a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó, a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - kötelező szociális diagnózis készítését 

 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látjuk el.

Szakmai vezető: Széll Csilla

 

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása

 

1991. október 1-től nyújtjuk a szolgáltatást városunkban. Elsősorban a saját otthonukban élő, az önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve autista fiatal felnőttek napközbeni gondozását, foglalkoztatását, ismereteiknek szinten tartását, továbbá igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetését biztosítjuk. Az iskolai nyári szünet idejére tanköteles korú gyerekek gondozását is vállaljuk 2013-tól.

 

Szolgáltatásaink:

 • igény szerint napi háromszori étkezés biztosítása 
 • mentális tanácsadás, életvitel segítése
 • segítségadás hivatalos ügyek intézésben
 • szabadidős, kulturális programok (színház, koncert, kiállítás, könyvtár, kirándulás, táborozás, klubdélután, strand- és termálfürdőzés stb.)
 • társasjátékok, kártyajátékok, számítógépes játékok, szituációs és mozgásos játékok, logikai játékok
 • munka jellegű tevékenységek: kertgondozás, növényápolás, sütés-főzés, rongyszőnyeg készítése, selejt tampon visszabontása, stb.
 • szinten tartó és képességfejlesztő foglalkozások, egyéni és mikro csoportos formában
 • külsős terápiás munkatársak által tartott foglalkozások: gyógytorna, kosárfonás, zeneterápia, drámajáték és önismeret 
 • kreatív, kézműves tevékenységek: szövés, fonás, hímzés, keresztszemes hímzés, üvegfestés, fonálgrafika, gyöngyfűzés, stb.
 • pszichológus általi tanácsadás és jogi tanácsadás igénybevételének lehetősége előzetes időpont egyeztetés alapján
 • igény szerint fodrász szolgáltatásait is igénybe vehették az ellátottak

 

Nyitvatartási rend:

Hétfő-péntek: 7.30 – 16.00

Szakmai vezető: Rimánné Kovács Tímea

 

Idősek és Demens Személyek Nappali Ellátása

 

Az idősek nappali ellátása a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását végezzük 1972 óta a városban. 

A demens személyek nappali ellátását 2017. július 1-től, az idősek nappali ellátásának részeként biztosítjuk. 

A demens ellátás értékeken alapuló, személyközpontú gondoskodás, ahol alapvető célunk a még meglévő képességek megőrzése, a hanyatlás folyamatának lassítása. Ennek érdekében napi rendszerességgel szervezünk egyéni illetve csoportos foglalkozásokat (zene, mozgás, biblioterápia). Mivel az ellátás integrált formában történik, a demens személyek képességeikhez mérten bekapcsolódhatnak az idősek számára szervezett egyéb programokba, foglalkozásokba.

A változatos, színes programok, ingergazdag környezet nagymértékben hozzájárul a szellemi hanyatlás lassításához.  

Nagyon fontosnak tartjuk az idősek foglalkoztatását, így változatos szellemi, kulturális, szórakoztató jellegű foglalkozásokat szervezünk az időseknek (nóta délután, irodalmi délután, játékos vetélkedők, felolvasás, közös könyvtárlátogatás, kézműves foglalkozások, kirándulások, egészségügyi előadások). 

 

Szolgáltatásaink:

 • napi egyszeri étkezést biztosítunk
 • fürdés, tisztálkodási lehetőség
 • ruha mosatása
 • egészségügyi tanácsadások, előadások. 
 • rendszeres vérnyomás-, testsúlymérés
 • egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése (időpont, utaztatás megszervezése)
 • szervezett fizikai, kulturális foglalkoztatások, programok
 • fodrászat, pedikűr 
 • gyógymasszás, gyógytorna.
 • ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadás
 • segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében
 • internetezési lehetőség
 • segítségnyújtás a mindennapi életvitel során felmerülő helyzetekben (bevásárlás, gyógyszerkiíratás, kiváltás stb.)

 

Nyitvatartási rend:

Hétfő - Péntek: 7.30-16.00

Szakmai vezető: Szabó Mariann

 

Étkeztetés

 

Napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azon ellátást igénybe vevőknek, akik azt önmaguk és eltartottjaik részére koruk, vagy egészségi állapotuk miatt tartósan, vagy átmeneti jelleggel másként nem tudják biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés 1970 óta biztosított városunkban.

Az étkeztetés keretében nyújtott meleg ételt vásárolt élelmezés útján a Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett főzőkonyhákról (2009-től napi egyszeri meleg ételt hétvégén is) biztosítjuk. 

Szakmai vezető: Magyar Istvánné

 

Házi segítségnyújtás

 

A házi segítségnyújtás keretében az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk 1970 óta.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melyet a vezető gondozó és a házi orvos végez. A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. 

A napi gondozási szükséglet szerint az alábbi tevékenységeket biztosítjuk:   

Szociális segítés keretében:

 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés
 • a háztartási tevékenységben való közreműködés
 • segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a  kialakult veszélyhelyzet elhárításában
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

 

Személyi gondozás keretében:

 • az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása 
 • gondozási és ápolási feladatok 

 

Szakmai vezető: Magyar Istvánné

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatása, melyet 2009. január 01-től biztosítjuk városunkban. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás, melyet 24 órás készenlétben látunk el. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:

 • az egyedül élő 65 év feletti személy
 • az egyedül élő súlyos fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
 • a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, ill. súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:

 • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
 • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
 • szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

 

Szakmai vezető: Magyar Istvánné

 

Szenvedélybetegek közösségi ellátása

 

A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése, továbbá ártalomcsökkentés és prevenció, valamint gyógyulás és rehabilitáció elősegítése.

Szenvedélybetegek közösségi ellátását 2007. március 01-től biztosítjuk. Az ellátás keretében elsősorban az alkoholbetegek segítését kívánjuk előtérbe helyezni. 

Szolgáltatásaink: állapot és életvitel felmérés, problémaelemzés, probléma megoldás, készségfejlesztés, pszicho-szociális rehabilitáció, pszicho-szociális tanácsadás, megkereső tevékenység, stressz-kezelés, pszicho-edukációs tréningek. A szolgáltatásokat térítésmentesen lehet igény venni.

A szolgálat munkatársai a fenti szolgáltatásokat az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében – az ellátott személyes céljaira és egyéni szükségletekre alapozva, gondozási terv alapján – személyesen biztosítják vagy közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással segítik az azokhoz való hozzájutást. 

Szakmai vezető: Szabóné Rácz Tímea

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

A nappali ellátás 2019. november 01-től működik intézményünkben. A Pszichiátriai betegek nappali ellátása a szociális ellátórendszerben egyre nagyobb számban megjelenő pszichés-mentális problémákkal küzdő személyek igényeit kívánja kielégíteni.

A pszichiátriai betegek nappali ellátásának feladata, hogy a kliensek számára közösséget teremtsen, a kapcsolatteremtés készségével nyitottabbá válhatnak, közelebb kerülhetnek a társadalomba való re-integrációhoz is. Az önsegítésen kívül fontos funkciót tölt be a közösség építő ereje is, a kliensek támaszkodhatnak egymásra, segíthetik egymást.

Szolgáltatásaink:

· terápiás foglalkozások

· életvezetési tanácsadások

· szabadidő sokszínű eltöltése

· készségek fejlesztése

· közösségfejlesztés

· háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

· étkeztetés biztosítása

A nappali ellátás célja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, pszichiátriai betegek napközbeni gondozása, olyan napközbeni ellátások nyújtása, amelyek elősegítik az ellátottak komplex pszicho-szociális rehabilitációját.

A nappali ellátás igénybevétele térítésmentes, kivéve az étkeztetést, melyért jövjövedelemtől függő személyi térítési díjat kell fizetni.

Nyitvatartási rend:

Hétfő - Péntek: 8.00 - 16.00

Szakmai vezető: Szabóné Rácz Tímea

 

Tanyagondnoki Szolgálat (Pród, Rókahát u. 2/a.)

 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja, hogy Hajdúböszörmény közigazgatási területéhez tartozó Pród településrész lakosai, valamint tanyasi lakott helyeinek számára az intézményhiányból eredő hátrányokat enyhítse, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, a közszolgáltatásokhoz, valamint a szociális alapellátásokhoz való hozzájutást biztosítsa. 

A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások alapfeladatai:

 • közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, családsegítésben
 • az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása: háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása
 • személyszállítás

 

A szolgáltatás 2008. július 9-től biztosított Pródon. A feladatot 1 fő tanyagondnok látja el. 2009 évben 8+1 személyes Opel Vivaro kombi típusú gépjárművel biztosítjuk a személyszállítást.

 

Szakmai vezető: Szabó Mariann

 

Gyermekek átmeneti gondozása – helyettes szülő

 

A gyermekek átmeneti gondozását 1 fő helyettes szülő látja el 2018. augusztus 1-jétől Hajdúböszörményben.

A helyettes szülő a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátást biztosít saját háztartásában annak a Hajdúböszörményben bejelentett lakcímmel rendelkező kiskorú gyermeknek, akinek a szülője egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A szolgáltatás elősegíti a vérszerinti szülő akadályoztatása esetén a gyermekek elfogadó légkörben, családias körülmények közötti gondozását.

A helyettes szülői gondozás során a gyermek egy olyan, nem vér szerinti családban nevelkedik, ahol az egészséges fejlődéséhez szükséges igényeit és teljeskörű ellátását (a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetését, ruházattal való ellátását, mentálhigiénés és egészségügyi ellátását, gondozását, nevelését, lakhatását) biztosítjuk. 

 

Szakmai vezető: Széll Csilla

 

Legfrissebb hírek

Tájékoztató áramszünetről

Május 23. 10:29

Vármegyei Kórusfórum Hajdúböszörményben

Május 23. 08:25

Galériáinkból

2023.10.03. Idősek Hónapja nyitó rendezvény

Programajánló

A XXVII. Böszörményi Slambuc és HÍR Védjegyes Fesztivál

Hajdúböszörményi Tájházak

Május 25. 08:00

V. Zenekamion

Bocskai István tér

Május 31. 17:00

Látnivalók

Városháza

Bocskai István tér 1.

Bocskai István szobor

Hajdúböszörmény - Főtér